Pembinaan Negara Dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat

Pembinaan Negara Dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat

Sebelum kita membincangkan topik ini, kita akan lihat apakah definisi setiap kata dalam topik ini.

Pembinaan Negara Dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat

Apakah maksud Negara dan Bangsa? Konsep negara dan bangsa ini telah lama diterapkan oleh pemerintah terdahulu sehinggalah ke hari ini. Negara merujuk kepada politik dan geopolitik manakala bangsa pula merujuk kepada entiti budaya dan etnik. Apabila digabungkan menjadi negara dan bangsa, maka ianya merujuk kepada rakyat yang berbilang kaum dan berkongsi satu bahasa, budaya dan juga nilai.

Apakah pula maksud Negara Malaysia berdaulat? Maksud negara berdaulat di sini adalah,negara berdaulat merupakan suatu entiti bidang kuasa yang mana ianya bukan fizikal diwakili pemerintah berpusat memiliki kedaulatan ke atas suatu kawasan geografi yang tertentu. Pada peringnkat antarabangsa, ianya ditakrifkan sebagai satu negara berdaulat sebagai mempunyai populasi atau kependudukan yang kekal, lingkungan kawasan yang jelas, sebuah pemerintah, dan keupayaan memasuki hubungan bersama negara berdaulat lain.

Maka topik utama di sini, bagaimana pembinaan negara dan bangsa dapat membawa kepada kemunculan negara Malaysia berdaulat?

Malaysia terkenal dengan masyarakat berbilang kaum yang mana jarang untuk dilihat pada mana-mana negara lain. Selain 3 kaum utama di Malaysia, Malaysia juga mempunyai lebih daripada 50 suku kaum lain yang mana terdapat di Sarawak dan juga Sabah.

Setelah 60 tahun merdeka, Malaysia masih lagi dapat mengecapi keamanan yang mana tidak diperolehi oleh Negara jiran seperti di Thailand, Indonesia dan Myanmar.

Bagi mewujudkan satu negara berdaulat, ianya memerlukan kerjasama, kesefahaman dan bertimbangrasa antara satu bangsa dan bangsa yang lain. Apa yang lebih penting adalah pemupukan nilai patriotisme di dalam diri setiap rakyat Malaysia.

Kerajaan juga berperanan besar bagi mewujudkan satu persekitaran yang sihat,bebas dari amalan rasis antara penduduk. Kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang bagi membanteras mana-mana individu serta organisasi yang dilihat menganggu gugat keharmonian yang telah lama dikecapi selama ini.

Akhir kata, di dalam mewujdukan satu negara berdaulat, pengelibatan bermula dalam diri setiap rakyat di Malaysia, di samping galakan dan penguatkuasaan daripada kerajaan.

Semoga kita terus dapat menikmati negara berdaulat yang sedang kita kecapi ini, dan jauhi sebarang rasisme.